Sympozjum


Szanowni Państwo!

English

W związku z obchodzonymi w roku 2016:
- jubileuszem 75-lecia urodzin Profesora Janusza Jurczaka
- 60-leciem głębszego zainteresowania się przez Niego chemią
- 50-leciem Jego pracy w Instytucie Chemii Organicznej PAN
- 25-leciem współpracy z Uniwersytetem Warszawskim
- 25-leciem członkostwa w PAN
- wypromowaniem przez Niego 75-ciu doktorów nauk chemicznych
- 500 ogłoszonych prac naukowych

zapraszamy Państwa na Sympozjum Naukowe poświęcone licznym osiągnięciom naukowym Profesora i jego uczniów i współpracowników.

20-21 maja 2016r.
Warszawa, IChF/IChO PAN
ul. Kasprzaka 44/52


Na program Sympozjum składać się będą wystąpienia uczniów i współpracowników Profesora Jurczaka, obejmujące trzy główne obszary działalności Profesora:
- reakcje stereoselektywne i kataliza
- zastosowanie wysokiego ciśnienia
- chemia supramolekularna
Drugiego dnia przewidziane są właściwe obchody Jubileuszu, połączone z piknikiem w ogrodach Instytutów.

Rejestracja uczestnictwa w Sympozjum możliwa jest za pomocą formularza internetowego dostępnego na platformie Google:

TUTAJ

do dnia 30 marca 2016r.Dear Sirs!

In 2016 we are celebrating:
- jubilee of 75 years of Professor Janusz Jurczak
- 60 years of his interest in chemistry
- 50 years of his employment in the Institute of Organic Chemistry PAS
- 25 years of his PAS fellowship
- 25 years of his activity at the University of Warsaw
- promotion of 75 PhD's in chemistry
- 500 published scintific papers

You are welcome to attend Symposium regarding scientific achievements of Professor and his students and coworkers.

May 20-21, 2016
Warsaw, IChF/IChO PAN
Kasprzaka 44/52


During the first day of the Symposium Professor's coworkers will give presentations on three main areas of Professor's interests:
- stereoselective reactions and catalysis
- application of high pressure in organic chemistry
- supramolecular chemistry
The second day will be proper celebration of Professor Jurczak Jubilee, accompanied by a picnic in gardens of the Institutes.

Participants may register for the Symposium via online form:

HERE

until March 30th, 2016